KRAINTEK

 
O nás. . .
/ Vyrobný program / Referencie / Galéria
 
 Home / Kontakty
 
 Ochrana osobných údajov
 
 

Kraintek Czech s.r.o.

Ochrana osobných údajov . . .

 
   
  Home
  O nás
  Kontakty
  Referencie
   
  Výrobný program
  Ultrazvukové zariadenia
  UZ generátory a žiariče
  Ultrazvukové vane
  - laboratórne
  - priemyselné
   
  Modulové zariadenia
  Automatické čistiace systémy
   
  Ostrekové zariadenie
  Roto Jet
  W-Jet
  W-tunel
  Príslušenstvo
   
  Fotogaléria
  Download
   
  Bazény a príslušenstvo
  Nerezové bazény

Spoločnost KRAINTEK s.r.o., IČO: 31449328 so sídlom Kováčska 828/5, 941 48 PODHÁJSKA, ako správca osobných údajov, Vás ako užívateľa webových stránok www.kraintek.sk informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

V texte sa predovšetkým dozviete :
1. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať
2. Za akým účelom a akým spôsobom budeme Vaše osobné údaje spracovávať
3. Komu môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté;
4. Počas akej doby budeme Vaše osobné údaje spracovávať
5. Aké máte vo vzťahu k Vašim osobným údajom práva

V prípade, že budete potrebovať akúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prejednať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailové adrese: kraintek@kraintek.sk

Rozsah spracovania osobných údajov
Pokiaľ nás kontaktujete prostredníctvom kontaktov z webu, prípade vyplnením formulára, môžete byť požiadaný o vyplnenie určitých údajov  o Vašej osobe, spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť predovšetkým :
a) Vaše meno a priezvisko
b) Názov firmy
c) Telefónne číslo
d) E-mailová adresa

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú iba tie Vaše osobné údaje, ktoré nám vyslovene poskytnete.

Účel spracovania osobných údajov
Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás mohli spätne kontaktovať a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo pre účely poskytovania právnych služieb. Všetky osobné údaje sú spracovávané zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžiadané primerané, relevantné a a potrebné údaje vo vzťahu k účelu spracovania

Vaše meno, priezvisko a e-mailovou adresu nevyužívame k tomu, aby sme Vám posielali reklamné a obchodné správy. Poskytnutie osobných údajov pre podmienky plnenia zmluvy a poskytnutie údajov za účelom odpovedi na Vami vznesené otázky, Vami požadované informácie sú našimi zmluvnými požiadavkami a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom pre neuzatvorenie zmluvy alebo neposkytnutie odpovede na Vami vznesené otázky.

Kto má k Vašim osobným údajom prístup
Vaše osobné údaje budeme ako správca spracovávať iba My. Poskytovateľ serverových a webových služieb nemá k týmto údajom prístup.

Doba spracovania osobných údajov
Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, počas ktorej Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu potrebnú k plneniu archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archývnictve evidencii, prípadne zákon o DPH , najviac však počas doby 5 rokov.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov.
Vo vzťahu k nami prevádzanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledovné práva:
a) právo na prístup k osobným údajom
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);
d) právo na obmedzenie spracovania údajov;
e) právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov
f) právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov.

Vaše práva sú nižšie popísané, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu predstavu o ich obsahu.
Všetky Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese: kraintek@kraintek.sk, alebo priamo na našom sídle.

Prípadné sťažnosti súvisiace s ochranou osobných údajov môžete podávať u dozorujúceho úradu , ktorým je úrad na ochranu osobných údajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/urad

Právo na prístup znamená, že si kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, ak áno za akým účelom, v akom rozsahu , komu sú sprístupňované, ako dlho ich budeme spracovávať,  informácie ohľadom práva na opravu, prípadne vymazanie, omezenia na spracovanie, prípadne vzniesť námietku , odkiaľ sme osobné údaje získali a čí dochádza  na základe spracovania Vašich osobných údajov  k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profitovania.  Takisto  máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za každé ďalšie si následne môže sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu s tým spojených administratívnych nákladov.
Právo na opravu
 znamená, že nás kedykoľvek požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli neúplné a nepresné.
Právo na výmaz
 znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromažďované alebo inak spracovávané, (ii) spracovanie je protiprávne, pokiaľ boli vznesené námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre pracovanie, prípadne nám to určuje zákonná povinnosť.
Právo na obmedzenie spracovania
 znamená, že pokiaľ nevyriešime  sporné otázky ohľadne spracovanie Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že tieto môžeme mať nanajvýš uložené, prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia výkonu alebo  obhajoby právnych nárokov.
Právo vzniesť námietku
 znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame z dôvodu oprávneného záujmu.Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

 

 
       

 

Aktuality :
Info : Veľtrhy a výstavy : Kariéra : Referencie :
    V našom kolektíve nájdu uplatnenie profesie z oblasti strojárstva / elektrikári, mechatronici / pneumatika FESTO, SMC../, zámočníci, konštruktéri, elektrokonštruktéri, programátori SIMATIC, operátori stojov TRUMF, vodári ...

V prípade záujmu pracovať u nás pošlite svoj životopis na : kraintek@kraintek.sk

 

Našimi odberateľmi sú renomované spoločnosti v oblasti automobilového priemyslu, strojárstva, energetiky potravinárskeho či sklárskho priemyslu, predovšetkým v rámci Európy.
Naše zariadenia sa však pracujú tiež v Rusku, Mexiku, Ukrajine, Iráne ....

viac ...

 
         
  O nás Výrobný program Fotogaléria Kraintek s.r.o.
Kováčska 828/5
941 48 Slovenská republika
 

tel: 00421 35 6913700


 

  Kontakty . . . Ultrazvukové zariadenia  
  Referencie UZ generátory a žiariče Download
    Ultrazvukové vane  
    - laboratórne  
    - priemyselné  
       
    Modulové zariadenia Nerezové bazény
    Automatické čistiace systémy  
       
    Ostrekové zariadenie    
    Roto Jet   
    W-Jet Social 
    W-tunel  
            
    Príslušenstvo    
         
         

   Kraintek s.r.o. 2021 - Ivan Šeben